Om verksamheten

Litslena gruppbostad är vårt andra boende för vuxna som omfattas av 9 § 9 Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Boendet är helt nybyggt med 6 lägenheter och tillträde är planerat under september 2022.

Litslena är beläget i stadsdelen Fanna i Enköping med närhet till stadskärnan. Tomten är under uppbyggnad och ska anpassas till de boendes intressen och önskemål. Dagligen serveras hemlagad mat för gemensamma måltider och vi erbjuder aktiviteter både på vardagskvällar och helger. Vi har spel- och filmkvällar, gymträning, yoga, dans, cykling, bowling, bakning, matlagning, målning, pyssel och mycket mer. Vi har en buss för att kunna ta oss på spännande utflykter när kollektivtrafiken inte är ett alternativ. Gemensamma aktiviteter med Munksundets gruppbostad kommer också att anordnas.

Ladda ner broschyr

                                                      

Målgrupp

Vi vänder oss till personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism eller autismliknande tillstånd. Andra tilläggsdiagnoser kan också förekomma. Vi är vana att arbeta med personer som har oro, stress och ångest. För att bo hos oss behövs ett beslut om boende enligt LSS.

Arbetssätt

På serigmo care arbetar vi med tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande. Vi har ett salutogent förhållningssätt där vi utgår från de resurser och förmågor som den enskilde har och anpassar stöd, omsorg och omvårdnad utifrån varje boendes behov. Vi arbetar med bland annat scheman och tidsplanering för att få den boendes vardag att fungera. Vid behov arbetar vi även med alternativ och kompletterande kommunikation. Målet är att skapa förutsättningar för den enskilde att bli så delaktig och självständig som möjligt i olika situationer och aktiviteter genom livet.

Personalens kompetens kring funktionsvariationer är oerhört viktig och vi erbjuder både intern utbildning och handledning. Verksamhetschef är utbildad socionom med erfarenhet av målgruppen.

Kvalitetsarbete och kvalitetssäkring har hög prioritet i vårt arbete och målet är att löpande arbeta med att utveckla och förbättra kvaliteten i verksamheten. I verksamhetens ledningssystem finns handlingsplaner och rutiner för dokumentation, avvikelsehantering, synpunkter- och klagomål, riskhantering, egenkontroll och Lex Sarah. Vårt mål är att ge bästa möjliga omsorg, varje dag. Personalen medverkar även löpande i det systematiska kvalitetsarbetet vid arbetsplatsträffar eller genom enskilt tilldelade arbetsuppdrag.

Bemötande

Grunden för ett gott bemötande är självbestämmande, delaktighet och integritet. Ett gott bemötande för oss handlar om att visa respekt för en annan människa och att ha kunskap och förmågor som gör att vi kan bemöta och kommunicera med våra boende på deras nivå, och utifrån deras problematik och diagnos. Den boende ska kunna påverka och vara delaktig i beslut. Det innebär att personal har regelbundna samtal med de boende, såväl spontana som inplanerade då vi lyssnar in såväl behov som önskemål och drömmar.

Innehåll

Grunden för vårt arbete är att vi skapar en trygg miljö och nogsamt författar en genomförandeplan där vi specificerar korta och långsiktiga mål för insatsen. Behoven formuleras och ligger till grund för vad brukaren själv vill åstadkomma. Vidare dokumenteras och följs genomförandeplanen upp kontinuerligt. Förutom det som specificeras i genomförandeplan så läggs stor vikt på sömn, hälsosam kost och fysisk aktivitet. Vi tycker också det är viktigt att erbjuda sysselsättning och gemenskap för att minska isolering och ensamhet. Vidare vet vi att brukare som ökar sin självständighet i vardagssysslor ofta mår bättre och har mer energi för social gemenskap.

Kompetensutveckling

En förutsättning för att uppnå god kvalitet i vår verksamhet är att kompetensnivån ibland medarbetarna är hög. Vi erbjuder kompetensutveckling och handledning utifrån det behov som finns i verksamheten. Förutom kundanpassade insatser erbjuder vi medarbetarna regelbundna utbildningar i brandskydd, hjärt- och lungräddning och första hjälpen. All nyanställd personal får även gå en obligatorisk utbildning kring LSS- lagstiftningen, vad den står för och vad det innebär i praktiken i vårt jobb, våra dokumentations- och  anmälningsskyldigheter. Personalen har även årliga utvecklingssamtal med föreståndare/verksamhetschef där bland annat medarbetarens kompetensutvecklingsbehov kartläggs, vilket sedan mynnar ut i en individuell kompetensutvecklingsplan. Verksamheten har även minst två planeringsdagar per år.

Verksamhetschef/ föreståndare finns även på plats i verksamheten för att regelbundet kunna stötta och handleda i det dagliga arbetet.

Ledningssystem

Kvalitetsarbete och kvalitetssäkring har hög prioritet i vårt arbete och vi arbetar löpande med att utveckla och förbättra kvaliteten i verksamheten. I vårt ledningssystem hittar personalen styrdokument och stöd i det dagliga arbetet. Ledningssystemet gör det möjligt för ledningen att styra verksamheten så att rätt sak görs vid rätt tillfälle och på rätt sätt, samtidigt som verksamheten får stöd i det dagliga arbetet med att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra kvaliteten. I ledningssystemet finns handlingsplan och rutin för bland annat Lex Sarah, dokumentation, avvikelsehantering, synpunkter- och klagomål, riskhantering och egen kontroll. Alla planer, rutiner och system i kvalitetsarbetet syftar till att mötet med den enskilde ska bli så bra som möjligt. Vårt mål är att ge bästa möjliga omsorg, varje dag.

Litslena Gruppbostad

Föreståndare
Amanda Törnevik
Tel 0702676974

E-post amanda.tornevik@serigmocare.se

  Transparant redovisning

  Serigmo care  KÅS
  org 556603-0648
  Fabriksvägen 1 A
  186 32 Vallentuna

   

  Serigmo care är ett omsorgsbolag som erbjuder tjänster inom HVB, Stödboende samt utslussningslägenheter för vuxna med varierande former av missbruk, alkohol, narkotika och läkemedel. Flera av våra klienter har också någon form av neuropsykiatrisk funktionsvariation eller lider av psykisk ohälsa. Inom Serigmo care finns även ett Korttidshem där vi tar emot gäster i behov av rehabilitering, stöd och god omvårdnad. Vidare har vi Tillfälliga boenden. Som bolag erbjuder vi även tjänster inom LSS, Korttidshem samt Kolloverksamhet för barn och ungdomar. Under 2022 kommer vi även etablera Gruppboende inom LSS för vuxna. Vi är geografiskt belägna i Mälardalen, Stor stockholms området, västra Götaland samt i Skåne. Med våra olika verksamhetsområden vill vi erbjuda individanpassade helhetslösningar för att uppnå och etablera en drogfri livsstil, tryggt boende, en meningsfull sysselsättning och fritid.

  Viktigt för oss är att alla våra verksamheter ska spegla ledorden

  lyhördhet, engagemang, delaktighet och omtanke.

  KÅS bedriver LSS verksamheter, Lagen om stöd och service för personer med funktionsvariationer. KÅS bedriver två korttidsverksamhet för barn och ungdomar, samt sommarkollo. Vidare kommer KÅS under 2022 starta upp två gruppboende LSS för vuxna. Korttidsverksamheterna har 8 respektive 10 platser. Gruppboende LSS kommer ha 6 platser på vardera gruppboende.

  Samtliga KÅS verksamheter har tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg).  KÅS följer de krav och riktlinjer enligt IVO samt de krav som placerande kommuner ställer utifrån ramavtal, LOV-avtal samt individ avtal.

  Viktigt för oss är att sträva efter en hållbar tillvaro utifrån miljöns bästa tex källsortering och återvinning

  Serigmo care har ett ledningssystem som uppfyller Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete. Serigmo care har rutiner, arbetar med riskanalyser, egen kontroll, avvikelsehantering, klagomålshantering samt utvärdering och resultat.

  Inom Serigmo care arbetar närmare 150 medarbetare fördelade på sju olika bolag inom koncernen

  KÅS har 6 årsarbetare, kvinnor och män, med varierande yrkesbakgrund och utbildning. Medarbetarna består framförallt av socialpedagog, undersköterska, fritidslärare, lärare, logoped. Föreståndare för respektive verksamhet har adekvat högskoleutbildning tex socionom.

  KÅS verksamheter har föreståndare på sina olika verksamheter som leder och fördelar det dagliga arbetet. Utvecklingsarbetet ansvarar föreståndare samt regionchef för.

  Specialkompetens som kan behövas i verksamheten tillhandhahålls via konsult och avtal.

  Under 2022 kommer rekryteringar ske till de nystartade verksamheterna i Enköping.

  Kollektivavtal

  Serigmo care med bolag följer kollektivavtal enligt Almega vårdföretagarna Branch E ( individ och familj)

  Bolaget är ett helägt dotterbolag till Serigmo care AB, org nr 559191-6365, säte Täby, Stockholms län.

  Se länk till Allabolag.se