Om verksamheten

Vassebro är ett behandlingshem (HVB) med 22 platser vuxna kvinnor och män med psykiska funktionsvariationer och olika former av beroende, alkohol, narkotika och läkemedel samt samsjuklighet.

VasseBro är beläget i Horred, Marks kommun. Miljön är lantlig med badsjöar och fin natur. Dagligen serveras hemlagad näringsriktig kost. På VasseBro erbjuds möjlighet till fysisk aktivitet på ett närliggande gym i Horred. Naturen runt om VasseBro inbjuder till promenader/löpning och vistelse i naturen. För den som är fiskeintresserad finns fiskevatten i närheten. Övriga sysselsättningar kan vara trädgårdsarbete, snickerier eller någon gruppaktivitet i vårt eget aktivitetshus. På Vassebro serveras dagligen hemlagad och näringsriktig kost.

Vi arbetar individuellt med varje klient. Vi erbjuder olika behandlingsprogram som grundar sig i ett lösningsfokuserat synsätt med stöd och hjälp av KBT, Motiverande samtal, social och ADL träning. Varje klient har en individuell behandlingsplan uppbyggt på grupp och individuella sessioner samt ett individuellt veckoschema.
Vassebro verksamheter har psykolog, psykiatriker och sjuksköterska kopplade till sig.

Målgrupp

Vi vänder oss till vuxna kvinnor och män med psykiska eller neuropsykiatriska funktionsvariationer s.k. dubbla diagnoser med varierande former av missbruk, alkohol, narkotika och läkemedel inkl. klienter med LARO-behandling. Vi tar emot placeringar SoL, LRV, ÖPT, LVM och Kriminalvården (kontraktsvård och vårdvistelse).

Behandlingsinnehåll

Grunden i behandlingsarbetet är en lösningsfokuserad KBT-modell med motiverande samtal individuellt och i grupp. Vi arbetar med Återfallsprevention-program, Kriminalitet som Livsstil och MI (motiverade samtal) och KBT i det vardagliga livet. Utifrån uppdraget, klientens förutsättningar och behov upprättas en genomförandeplan. Ett veckoschema skrivs tillsamman med klienten som innefattar behandling, sysselsättning och olika aktiviteter, allt för att uppnå välbefinnande och struktur i tillvaron. Vi har samarbete med en extern organisation som erbjuder utredning och/eller samtal med psykolog vid överenskommelse när placering sker.

Allt behandlingsarbete läggs upp i samråd med placerande kommun, myndighet samt klient s.k. behandlingsschema. Regelbundna uppföljningar och utvärderingar är något som vi arbetar med löpande. Verksamheten kan även erbjuda kartläggningsuppdrag i de fall uppdraget samt funktionsnivån hos klienten är oklart. Målet med VasseBros behandling är att klienten ska kunna få ett så självständigt liv som möjligt. Som ett sista led planeras även utsluss tillsammans med klientens hemkommun så att klienten behov av t.ex. träningslägenheter med boendestöd eller annan planering tas i hänsyn innan utskrivning.

Serigmo care, Vassebro

Vassebro Brosäters sjukhem AB
Vassevägen 35
519 30 Horred
Tel: 0320-20 95 90
Fax: 0320-83118

E-post: vassebro@serigmocare.se

Föreståndare
Ulf Wahlgren
ulf.wahlgren@serigmocare.se
070 289 79 70

Bitr. Verksamhetschef och Placeringssamordnare
Lena Karlsson
070 289 79 61
lena.karlsson@serigmocare.se
(för förfrågningar om placeringar kontakta Lena)

  Transparent redovisning

  Serigmo care  Vassebro
  org 556349-3914
  Vassevägen 35
  519 30 Horred

   

  Serigmo care är ett omsorgsbolag som erbjuder tjänster inom HVB, Stödboende samt utslussningslägenheter för vuxna med varierande former av missbruk, alkohol, narkotika och läkemedel. Flera av våra klienter har också någon form av neuropsykiatrisk funktionsvariation eller lider av psykisk ohälsa. Inom Serigmo care finns även ett Korttidshem där vi tar emot gäster i behov av rehabilitering, stöd och god omvårdnad. Vidare har vi Tillfälliga boenden. Som bolag erbjuder vi även tjänster inom LSS, Korttidshem samt Kolloverksamhet för barn och ungdomar. Under 2022 kommer vi även etablera Gruppboende inom LSS för vuxna. Vi är geografiskt belägna i Mälardalen, Stor stockholms området, västra Götaland samt i Skåne. Med våra olika verksamhetsområden vill vi erbjuda individanpassade helhetslösningar för att uppnå och etablera en drogfri livsstil, tryggt boende, en meningsfull sysselsättning och fritid.

  Viktigt för oss är att alla våra verksamheter ska spegla ledorden

  lyhördhet, engagemang, delaktighet och omtanke.

  Vassebro bedriver vård och behandling för vuxna personer med missbruksproblematik ofta i kombination med neuropsykiatriska diagnoser. Vassebro med plats för 22 klienter på HVB.

  Vassebro verksamhet har tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Vassebro följer de krav och riktlinjer enligt IVO samt de krav som placerande kommuner och myndigheter tex kriminalvården ställer utifrån ramavtal.

  Viktigt för oss är att sträva efter en hållbar tillvaro utifrån miljöns bästa tex källsortering och återvinning

  Serigmo care har ett ledningssystem som uppfyller Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete. Serigmo care har rutiner, arbetar med riskanalyser, egen kontroll, avvikelsehantering, klagomålshantering samt utvärdering och resultat.

  Inom Serigmo care arbetar närmare  150 medarbetare fördelade på sju olika bolag inom koncernen

  Vassebro  har 18 årsarbetare, kvinnor och män, med varierande yrkesbakgrund och utbildning. Medarbetarna består framförallt av behandlingsassistenter, socialpedagoger, undersköterskor. Föreståndare för respektive verksamhet har adekvat högskoleutbildning tex socionom.

  Vassebro har en föreståndare på verksamheten som leder och fördelar det dagliga arbetet. Utvecklingsarbetet ansvarar föreståndare samt regionchef för.

  Specialkompetens som kan behövas i verksamheten tillhandhahålls via konsult och avtal.

  Kollektivavtal

  Serigmo care med bolag följer kollektivavtal enligt Almega vårdföretagarna Branch E ( individ och familj)

  Bolaget är helägt dotterbolag till Serigmo Invest Holding AB, org nr 556794-2544, säte Täby, Stockholms län.

  Se länk till Allabolag.se