I våra verksamheter möts du av

Lyhördhet    Engagemang    Delaktighet    Omtanke

 

För oss handlar lyhördhet om att aktivt lyssna och vara uppmärksam i en situation eller samtal. Det är viktigt att kunna bemöta och respektera varandras behov, resurser och önskemål. 

Engagemang är en viktig positiv drivkraft för oss. Tillsammans vill och kan vi skapa förutsättningar till utveckling och förbättring.

Delaktighet  ger möjlighet att påverka och ta ansvar för sin egen situation

Genom Omtanke visar vi intresse och öppenhet för individen och dess situation. Viktigt är att erbjuda en trygg miljö  där man känner sig sedd och betydelsefull.

Lyhördhet – att lyssna på varandra

För oss handlar lyhördhet om att aktivt lyssna och höra. Vara uppmärksam i en situation eller samtal men också förmågan att efterhöra.

Lyhördhet är också att vara känslig, vaken och öppen för ideér. Det är också en handling som visar på ett gott bemötande och respekterande av individens behov, resurser och önskemål.

Lyhördhet innefattar även för oss erfarenhet och kunskap med bakgrund i empati och medmänsklighet, vi kallar det även en ”fingertoppskänsla”. Detta bemötande leder till att vi lyckas fånga upp ett speciellt ögonblick i en speciell situation för att finna en ny väg som får positiva konsekvenser.

 

Engagemang –  deltagande, medkänsla, inlevelse

Engagemang är en mycket viktig positiv drivkraft för oss.

Att vara engagerad innebär att brinna för någonting, att vilja ta ansvar för att bidra och skapa ett bättre liv. 

För oss går engagemang hand i hand med att vara nyfiken, att inte ge upp vid hinder och utmaningar, att se möjlighet och vara lösningsfokuserad. 

Tillsammans vill och kan vi genom engagemang skapa förutsättningar till utveckling och förbättring.

Delaktighet – medverkan, medansvar

Delaktighet är för oss är förmåga att påverka sin egen situation.

Vi vill stötta individen i att bli och känna sig delaktig, ges möjlighet att påverka och att ta ansvar för sin egen situation. 

Delaktighet är ett viktigt sätt för individen att lära sig ta ansvar och få självförtroende och på så sätt stärkas i sin motivation till förändring mot ett bättre liv.

Delaktighet, inflytande och självbestämmande är grundläggande principer hos oss

 

Omtanke – omtänksamhet, omsorg, välmening

Det är viktigt för oss att i alla led visa omtanke och förståelse.

Genom att visa intresse och öppenhet för individen och dess situation, vara nyfiken och respektera våra olika förmågor, visar vi omtanke  och omsorg.

Vi vill erbjuda en trygg miljö  där man känner sig sedd och betydelsefull.

En trygg miljö är en grund för att våga och kunna tänka om och tänka nytt… omtanke och omtänksamhet.

Transparant redovisning

Serigmo care Responsgruppen AB
org 556660-4590
Mimergatan 1 B
722 14 Västerås

 

Serigmo care är ett omsorgsbolag som erbjuder tjänster inom HVB, Stödboende samt utslussningslägenheter för vuxna med varierande former av missbruk, alkohol, narkotika och läkemedel. Flera av våra klienter har också någon form av neuropsykiatrisk funktionsvariation eller lider av psykisk ohälsa. Inom Serigmo care finns även ett Korttidshem där vi tar emot gäster i behov av rehabilitering, stöd och god omvårdnad. Vidare har vi Tillfälliga boenden. Som bolag erbjuder vi även tjänster inom LSS, Korttidshem samt Kolloverksamhet för barn och ungdomar. Under 2022 kommer vi även etablera Gruppboende inom LSS för vuxna. Vi är geografiskt belägna i Mälardalen, Stor stockholms området, västra Götaland samt i Skåne. Med våra olika verksamhetsområden vill vi erbjuda individanpassade helhetslösningar för att uppnå och etablera en drogfri livsstil, tryggt boende, en meningsfull sysselsättning och fritid.

Viktigt för oss är att alla våra verksamheter ska spegla ledorden

lyhördhet, engagemang, delaktighet och omtanke.

Responsgruppen bedriver vård och behandling för vuxna personer med missbruksproblematik ofta i kombination med neuropsykiatriska diagnoser.  Ett HVB hem med plats för 10 klienter (enbart män), ett stödboende med plats för 17 klienter samt  8 utsluss/träningslägenheter

Responsgruppen har tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Responsgruppen och dess olika verksamheter följer de krav och riktlinjer enligt IVO samt de krav som placerande kommuner och myndigheter tex kriminalvården ställer utifrån ramavtal.

Viktigt för oss är att sträva efter en hållbar tillvaro utifrån miljöns bästa tex källsortering och återvinning

Serigmo care har ett ledningssystem som uppfyller Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete. Serigmo care har rutiner, arbetar med riskanalyser, egen kontroll, avvikelsehantering, klagomålshantering samt utvärdering och resultat.

Inom Serigmo care arbetar ca 150 medarbetare fördelade på sju olika bolag inom koncernen

Responsgruppen har 16 medarbetare, kvinnor och män, med varierande yrkesbakgrund och utbildning. Medarbetarna består framförallt av behandlingsassistenter, socialpedagoger, steg-1 terapeut undersköterskor samt skötare. Föreståndare för respektive verksamhet har adekvat högskoleutbildning tex socionom.

Responsgruppen har en föreståndare som leder och fördelar det dagliga arbetet. Utvecklingsarbetet ansvarar föreståndare samt regionchef för.

Specialkompetens som kan behövas i verksamheten tillhandhahålls via konsult och avtal.

 

Kollektivavtal

Serigmo care med bolag följer kollektivavtal enligt Almega vårdföretagarna Branch E ( individ och familj)

Bolaget är helägt dotterbolag till Serigmo Invest Holding AB, org nr 556794-2544, säte Täby, Stockholms län.

Se länk till Allabolag.se