Om verksamheten

Munksundet gruppbostad är ett boende för vuxna som omfattas av 9 § 9 Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Boendet är helt nyrenoverat och tillbyggt (2021) med 6st lägenheter.

Munksundet är vackert beläget i Enköpings kommun. Huset har stor uteplats med stor tomt och närhet till både stadskärna, skog och grönområden. Dagligen serveras hemlagad mat för gemensamma måltider och vi erbjuder aktiviteter både på vardagskvällar och helger. Vi har spel- och filmkvällar, gymträning, yoga, dans, cykling, bowling, bakning, matlagning, målning, pyssel och mycket mer. Ute i trädgården spelar vi kubb, krocket, minitennis, badminton, odlar, promenerar och åker på trevliga utflykter. Under hösten 2022 öppnar vi ytterligare en gruppbostad och vi kommer att kunna ha gemensamma aktiviteter tillsammans med. Vi har en buss för att kunna resa tillsammans och enskilt när kollektivtrafiken inte är ett alternativ.

Målgrupp

Vi vänder oss till personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism eller autismliknande tillstånd. Andra tilläggsdiagnoser kan också förekomma. Vi är vana att arbeta med personer som har oro, stress och ångest. För att bo hos oss behövs ett beslut om boende enligt LSS.

Arbetssätt

På serigmo care arbetar vi med tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande. Vi har ett salutogent förhållningssätt där vi utgår från de resurser och förmågor som den enskilde har och anpassar stöd, omsorg och omvårdnad utifrån varje boendes behov. Vi arbetar med bland annat scheman och tidsplanering för att få den boendes vardag att fungera. Vid behov arbetar vi även med alternativ och kompletterande kommunikation. Målet är att skapa förutsättningar för den enskilde att bli så delaktig och självständig som möjligt i olika situationer och aktiviteter genom livet.

Personalens kompetens kring funktionsvariationer är oerhört viktig och vi erbjuder både intern utbildning och handledning. Verksamhetschef är utbildad socionom med erfarenhet av målgruppen.

Kvalitetsarbete och kvalitetssäkring har hög prioritet i vårt arbete och målet är att löpande arbeta med att utveckla och förbättra kvaliteten i verksamheten. I verksamhetens ledningssystem finns handlingsplaner och rutiner för dokumentation, avvikelsehantering, synpunkter- och klagomål, riskhantering, egenkontroll och Lex Sarah. Vårt mål är att ge bästa möjliga omsorg, varje dag. Personalen medverkar även löpande i det systematiska kvalitetsarbetet vid arbetsplatsträffar eller genom enskilt tilldelade arbetsuppdrag.

Bemötande

Grunden för ett gott bemötande är självbestämmande, delaktighet och integritet. Ett gott bemötande för oss handlar om att visa respekt för en annan människa och att ha kunskap och förmågor som gör att vi kan bemöta och kommunicera med våra boende på deras nivå, och utifrån deras problematik och diagnos. Den boende ska kunna påverka och vara delaktig i beslut. Det innebär att personal har regelbundna samtal med de boende, såväl spontana som inplanerade då vi lyssnar in såväl behov som önskemål och drömmar.

Innehåll

Grunden för vårt arbete är att vi skapar en trygg miljö och nogsamt författar en genomförandeplan där vi specificerar korta och långsiktiga mål för insatsen. Behoven formuleras och ligger till grund för vad brukaren själv vill åstadkomma. Vidare dokumenteras och följs genomförandeplanen upp kontinuerligt. Förutom det som specificeras i genomförandeplan så läggs stor vikt på sömn, hälsosam kost och fysisk aktivitet. Vi tycker också det är viktigt att erbjuda sysselsättning och gemenskap för att minska isolering och ensamhet. Vidare vet vi att brukare som ökar sin självständighet i vardagssysslor ofta mår bättre och har mer energi för social gemenskap.

Kompetensutveckling

En förutsättning för att uppnå god kvalitet i vår verksamhet är att kompetensnivån ibland medarbetarna är hög. Vi erbjuder kompetensutveckling och handledning utifrån det behov som finns i verksamheten. Förutom kundanpassade insatser erbjuder vi medarbetarna regelbundna utbildningar i brandskydd, hjärt- och lungräddning och första hjälpen. All nyanställd personal får även gå en obligatorisk utbildning kring LSS- lagstiftningen, vad den står för och vad det innebär i praktiken i vårt jobb, våra dokumentations- och  anmälningsskyldigheter. Personalen har även årliga utvecklingssamtal med föreståndare/verksamhetschef där bland annat medarbetarens kompetensutvecklingsbehov kartläggs, vilket sedan mynnar ut i en individuell kompetensutvecklingsplan. Verksamheten har även minst två planeringsdagar per år.

Verksamhetschef/ föreståndare finns även på plats i verksamheten för att regelbundet kunna stötta och handleda i det dagliga arbetet.

Ledningssystem

Kvalitetsarbete och kvalitetssäkring har hög prioritet i vårt arbete och vi arbetar löpande med att utveckla och förbättra kvaliteten i verksamheten. I vårt ledningssystem hittar personalen styrdokument och stöd i det dagliga arbetet. Ledningssystemet gör det möjligt för ledningen att styra verksamheten så att rätt sak görs vid rätt tillfälle och på rätt sätt, samtidigt som verksamheten får stöd i det dagliga arbetet med att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra kvaliteten. I ledningssystemet finns handlingsplan och rutin för bland annat Lex Sarah, dokumentation, avvikelsehantering, synpunkter- och klagomål, riskhantering och egen kontroll. Alla planer, rutiner och system i kvalitetsarbetet syftar till att mötet med den enskilde ska bli så bra som möjligt. Vårt mål är att ge bästa möjliga omsorg, varje dag.

Munksundets Gruppbostad

Adress & Telefon

Föreståndare
Amanda Törnevik
Tel 0702676974

E-post amanda.tornevik@serigmocare.se

Kontakta oss

  Transparant redovisning

  Serigmo care Responsgruppen AB
  org 556660-4590
  Mimergatan 1 B
  722 14 Västerås

   

  Serigmo care är ett omsorgsbolag som erbjuder tjänster inom HVB, Stödboende samt utslussningslägenheter för vuxna med varierande former av missbruk, alkohol, narkotika och läkemedel. Flera av våra klienter har också någon form av neuropsykiatrisk funktionsvariation eller lider av psykisk ohälsa. Inom Serigmo care finns även ett Korttidshem där vi tar emot gäster i behov av rehabilitering, stöd och god omvårdnad. Vidare har vi Tillfälliga boenden. Som bolag erbjuder vi även tjänster inom LSS, Korttidshem samt Kolloverksamhet för barn och ungdomar. Under 2022 kommer vi även etablera Gruppboende inom LSS för vuxna. Vi är geografiskt belägna i Mälardalen, Stor stockholms området, västra Götaland samt i Skåne. Med våra olika verksamhetsområden vill vi erbjuda individanpassade helhetslösningar för att uppnå och etablera en drogfri livsstil, tryggt boende, en meningsfull sysselsättning och fritid.

  Viktigt för oss är att alla våra verksamheter ska spegla ledorden

  lyhördhet, engagemang, delaktighet och omtanke.

  Responsgruppen bedriver vård och behandling för vuxna personer med missbruksproblematik ofta i kombination med neuropsykiatriska diagnoser.  Ett HVB hem med plats för 10 klienter (enbart män), ett stödboende med plats för 17 klienter samt  8 utsluss/träningslägenheter

  Responsgruppen har tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Responsgruppen och dess olika verksamheter följer de krav och riktlinjer enligt IVO samt de krav som placerande kommuner och myndigheter tex kriminalvården ställer utifrån ramavtal.

  Viktigt för oss är att sträva efter en hållbar tillvaro utifrån miljöns bästa tex källsortering och återvinning

  Serigmo care har ett ledningssystem som uppfyller Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete. Serigmo care har rutiner, arbetar med riskanalyser, egen kontroll, avvikelsehantering, klagomålshantering samt utvärdering och resultat.

  Inom Serigmo care arbetar ca 150 medarbetare fördelade på sju olika bolag inom koncernen

  Responsgruppen har 16 medarbetare, kvinnor och män, med varierande yrkesbakgrund och utbildning. Medarbetarna består framförallt av behandlingsassistenter, socialpedagoger, steg-1 terapeut undersköterskor samt skötare. Föreståndare för respektive verksamhet har adekvat högskoleutbildning tex socionom.

  Responsgruppen har en föreståndare som leder och fördelar det dagliga arbetet. Utvecklingsarbetet ansvarar föreståndare samt regionchef för.

  Specialkompetens som kan behövas i verksamheten tillhandhahålls via konsult och avtal.

   

  Kollektivavtal

  Serigmo care med bolag följer kollektivavtal enligt Almega vårdföretagarna Branch E ( individ och familj)

  Bolaget är helägt dotterbolag till Serigmo Invest Holding AB, org nr 556794-2544, säte Täby, Stockholms län.

  Se länk till Allabolag.se