Om verksamheten

I Mälardalsregionen har vi i dagsläget 12 st lägenheter där vi tar emot placeringar för boendestödsinsatser. Lägenheterna finns i orterna Hallstahammar, Kolbäck och Enköping. De som bor i våra lägenheter kommer oftast från någon av våra andra verksamheter (HVB-hem eller stödboende) men man kan också placeras direkt i lägenhet. Att vara drogfri och etablera en drogfri livsstil är ofta en långsiktig och krävande process. Det krävs att man gör större livsstilsförändringar inom flera områden. Det är välkänt att följande livsområden är av stor vikt; sysselsättning, fritidsaktiviteter samt socialt nätverk och familjerelationer. Det är dessa områden vi fokuserar på i våra stödinsatser.

Målgrupp

Vuxna män, kvinnor och par med varierande former av missbruk, alkohol, narkotika och läkemedel. Många av våra klienter har också någon neuropsykiatrisk variation eller lider av psykisk ohälsa.

Innehåll

Vi arbetar flexibelt kring varje person. Den boende har möjlighet att sköta de vardagliga sysslorna själv Vi strävar efter att erbjuda en helhetsstrategi kring varje individ. Vi arbetar med vidmakthållande av drogfrihet, boende, fritid, arbete/praktik och sociala kontakter.

Vårt boendestöd arbetar aktivt och nära klienten i dennes vardag med fokus på dessa områden. Varje klient har en kontaktperson som ska ge vägledning och personlig rådgivning. MI och CRA används som metod i de stödsamtal som erbjuds minst 1 ggr/vecka. Vi samarbetar med lokala företag vilket gör att vi kan erbjuda olika former av praktikplatser. Ett viktigt inslag i en flexibel och individuellt anpassad insats är att behandlingen skräddarsys efter individens behov och målsättningar. Ett led i utformningen av en sådan insats är att man gör en noggrann kartläggning av tankar och känslor kring missbruk, men också att övriga livsområden analyseras och målsättningar formuleras för varje område. Därefter görs en genomförandeplan som formulerar mål, delmål och strategier för att nå dessa. Insatserna kan också innehålla ADL-träning vid behov.

Lägenheter

Serigmo care boendestöd, Borgby Gård

Borgbyvägen 14
734 93 Kolbäck

021 13 0830
Fax 021 13 08 34

E postadress borgby@serigmocare.se

Verksamhetschef Anna Susi
Tel: 076 130 62 56

  Transparant redovisning

  Serigmo care Responsgruppen AB
  org 556660-4590
  Mimergatan 1 B
  722 14 Västerås

   

  Serigmo care är ett omsorgsbolag som erbjuder tjänster inom HVB, Stödboende samt utslussningslägenheter för vuxna med varierande former av missbruk, alkohol, narkotika och läkemedel. Flera av våra klienter har också någon form av neuropsykiatrisk funktionsvariation eller lider av psykisk ohälsa. Inom Serigmo care finns även ett Korttidshem där vi tar emot gäster i behov av rehabilitering, stöd och god omvårdnad. Vidare har vi Tillfälliga boenden. Som bolag erbjuder vi även tjänster inom LSS, Korttidshem samt Kolloverksamhet för barn och ungdomar. Under 2022 kommer vi även etablera Gruppboende inom LSS för vuxna. Vi är geografiskt belägna i Mälardalen, Stor stockholms området, västra Götaland samt i Skåne. Med våra olika verksamhetsområden vill vi erbjuda individanpassade helhetslösningar för att uppnå och etablera en drogfri livsstil, tryggt boende, en meningsfull sysselsättning och fritid.

  Viktigt för oss är att alla våra verksamheter ska spegla ledorden

  lyhördhet, engagemang, delaktighet och omtanke.

  Responsgruppen bedriver vård och behandling för vuxna personer med missbruksproblematik ofta i kombination med neuropsykiatriska diagnoser.  Ett HVB hem med plats för 10 klienter (enbart män), ett stödboende med plats för 17 klienter samt  8 utsluss/träningslägenheter

  Responsgruppen har tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Responsgruppen och dess olika verksamheter följer de krav och riktlinjer enligt IVO samt de krav som placerande kommuner och myndigheter tex kriminalvården ställer utifrån ramavtal.

  Viktigt för oss är att sträva efter en hållbar tillvaro utifrån miljöns bästa tex källsortering och återvinning

  Serigmo care har ett ledningssystem som uppfyller Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete. Serigmo care har rutiner, arbetar med riskanalyser, egen kontroll, avvikelsehantering, klagomålshantering samt utvärdering och resultat.

  Inom Serigmo care arbetar ca 150 medarbetare fördelade på sju olika bolag inom koncernen

  Responsgruppen har 16 medarbetare, kvinnor och män, med varierande yrkesbakgrund och utbildning. Medarbetarna består framförallt av behandlingsassistenter, socialpedagoger, steg-1 terapeut undersköterskor samt skötare. Föreståndare för respektive verksamhet har adekvat högskoleutbildning tex socionom.

  Responsgruppen har en föreståndare som leder och fördelar det dagliga arbetet. Utvecklingsarbetet ansvarar föreståndare samt regionchef för.

  Specialkompetens som kan behövas i verksamheten tillhandhahålls via konsult och avtal.

   

  Kollektivavtal

  Serigmo care med bolag följer kollektivavtal enligt Almega vårdföretagarna Branch E ( individ och familj)

  Bolaget är helägt dotterbolag till Serigmo Invest Holding AB, org nr 556794-2544, säte Täby, Stockholms län.

  Se länk till Allabolag.se