Om verksamheten

I Mälardalsregionen har vi i dagsläget 12 st lägenheter där vi tar emot placeringar för boendestödsinsatser. Lägenheterna finns i orterna Hallstahammar, Kolbäck och Enköping. De som bor i våra lägenheter kommer oftast från någon av våra andra verksamheter (HVB-hem eller stödboende) men man kan också placeras direkt i lägenhet. Att vara drogfri och etablera en drogfri livsstil är ofta en långsiktig och krävande process. Det krävs att man gör större livsstilsförändringar inom flera områden. Det är välkänt att följande livsområden är av stor vikt; sysselsättning, fritidsaktiviteter samt socialt nätverk och familjerelationer. Det är dessa områden vi fokuserar på i våra stödinsatser.

Målgrupp

Vuxna män och kvinnor med varierande former av missbruk, alkohol, narkotika och läkemedel. Många av våra klienter har också någon neuropsykiatrisk variation eller lider av psykisk ohälsa.

Innehåll

Vi arbetar flexibelt kring varje person. Den boende har möjlighet att sköta de vardagliga sysslorna själv Vi strävar efter att erbjuda en helhetsstrategi kring varje individ. Vi arbetar med vidmakthållande av drogfrihet, boende, fritid, arbete/praktik och sociala kontakter.

Vårt boendestöd arbetar aktivt och nära klienten i dennes vardag med fokus på dessa områden. Varje klient har en kontaktperson som ska ge vägledning och personlig rådgivning. MI och CRA används som metod i de stödsamtal som erbjuds minst 1 ggr/vecka. Vi samarbetar med lokala företag vilket gör att vi kan erbjuda olika former av praktikplatser. Ett viktigt inslag i en flexibel och individuellt anpassad insats är att behandlingen skräddarsys efter individens behov och målsättningar. Ett led i utformningen av en sådan insats är att man gör en noggrann kartläggning av tankar och känslor kring missbruk, men också att övriga livsområden analyseras och målsättningar formuleras för varje område. Därefter görs en genomförandeplan som formulerar mål, delmål och strategier för att nå dessa. Insatserna kan också innehålla ADL-träning vid behov.

Boendestöd

Kopparverkets Stödboende
Kopparverket 11
730 91 Riddarhyttan

Tel: 021 – 13 08 30
Faxnummer: 021 -13 08 34
E-postadress: info@mbc.se

Verksamhetschef Anna Susi
Tel: 076 130 62 56